Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Identiteit

The Concrete Table Co., een merk van de Paradoxe-groep met maatschappelijke zetel te Kalkoven 15, 1820 Steenokkerzeel, België, geregistreerd bij de ECB onder het nummer BE 0656.774.033, contacteer [at] paradoxe-renovation.be.

2. Reikwijdte

2.1. Algemene reikwijdte

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene Verkoopvoorwaarden") zijn afkomstig van The Concrete Table Co. (hierna de "Verkoper", "wij", "ons", "onze") en zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, contracten en leveringen van producten aangeboden door de Verkoper (hierna de "Producten") aan u (hierna de "Klant", "u", "uw", "uw").

Bij het plaatsen van een bestelling op de Website moet de Klant het daarvoor bestemde vakje aanvinken, wat de bevestiging is van het lezen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de volledige aanvaarding ervan. De Klant kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden raadplegen alvorens zijn bestelling te valideren. Na validatie van de bestelling ontvangt de Klant ook een e-mail, met nogmaals de Algemene Verkoopvoorwaarden als bijlage, evenals een samenvatting van de bestelling in de vorm van een pdf-bestand.

Wanneer de Klant een bestelling wenst te plaatsen, ontvangt de Klant een offerte met de Algemene Verkoopvoorwaarden als bijlage. De Klant kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden lezen alvorens zijn bestelling te valideren. Na validatie van de bestelling en betaling ontvangt de Klant opnieuw een e-mail met een samenvatting van de bestelling in de vorm van een PDF-bestand.

De verkoper kan de algemene verkoopvoorwaarden op elk moment aanpassen, maar het zijn de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van het sluiten van een verkoopcontract tussen de klant en de verkoper die hun verkoopcontract blijven beheersen. De Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleren steeds boven de algemene of specifieke voorwaarden van de Klant.

2.2. Geografische reikwijdte

Het aanbod van de Verkoper op de Website is enkel van toepassing op Klanten met een leveringsadres gelegen in België, Frankrijk of Luxemburg.

2.3. Materiële reikwijdte

De Producten worden alleen verkocht aan de Klant die handelt voor niet-commerciële doeleinden, met uitsluiting van alle wederverkopers en bevoegde tussenpersonen die handelen namens wederverkopers. Volgens de voorwaarden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is de doorverkoop van de Producten voor professionele of commerciële doeleinden ten strengste verboden. Verkoper behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen om het doel van een (aanvraag tot) verkoop te kunnen bepalen en om een ​​(aanvraag tot) verkoop waarvan hij reden heeft te vermoeden dat deze voor commerciële doeleinden is aangegaan, te weigeren.

3. Totstandkoming van het verkoopcontract

De overeenkomst voor verkoop op afstand tussen de verkoper en de klant komt pas tot stand op het moment van bevestiging door de verkoper door middel van een bevestigingsmail. Zelfs in het geval dat de verkoper aanvullende informatie vraagt ​​of voorwaarden stelt, komt de overeenkomst voor verkoop op afstand pas tot stand nadat de klant deze voorwaarden heeft aanvaard en een daaropvolgende bevestigingsmail is verzonden door de verkoper. Gedurende het bestaan ​​van het account van de Klant.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie van de Klant te vragen alvorens een verkoopovereenkomst te sluiten (en dus te bevestigen), of om het sluiten van de verkoopovereenkomst met de Klant te weigeren. De verkoper behoudt zich het recht voor om het sluiten van een koopovereenkomst afhankelijk te maken van door de verkoper te bepalen aanvullende voorwaarden in geval van grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of in het geval dat zich problemen hebben voorgedaan tijdens eerder gesloten verkoopovereenkomsten tussen de verkoper en de klant.

4. Levering en levertijden

De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van de leveringsdatum of -termijn als gevolg van een geval van overmacht zoals bepaald in artikel 9.

Bij een bestelling via de Website deelt de Verkoper de verwachte leveringsdatum of het verwachte leveringstijdstip op dat moment mee. Over het algemeen zijn de productie- en levertijden ongeveer 10 werkdagen.

Na het plaatsen van zijn bestelling ontvangt de Klant een bevestigingsmail van de Verkoper met daarin de verwachte leveringsdatum of de verwachte leveringstijd. Om de levering zo goed mogelijk te laten verlopen, neemt de vervoersdienst de dag voor de levering telefonisch (bij voorkeur GSM) contact op met de Klant om een ​​tijdslot door te geven waarbinnen de levering zal plaatsvinden. De telefoongegevens worden uitsluitend gebruikt voor leveringsdoeleinden en worden op geen enkele manier meegedeeld aan derden.

Elke aanpassing van de verwachte leveringsdatum of het leveringsadres kan uiterlijk één week voor de verwachte leveringsdatum worden meegedeeld door contact met ons op te nemen via e-mail. Voor een laattijdig uitstel dient u contact op te nemen via het adres contact [at] paradoxe-renovation.be, in welk geval een leveringskost van 60 € aangerekend kan worden.

Indien u niet aanwezig bent op de afgesproken datum om het/de Product(en) in ontvangst te nemen en een nieuwe levering noodzakelijk blijkt, dient u een nieuwe datum vast te leggen via het adres contact [at] paradoxe-renovation.be, in welk geval een extra transportkost van € 60 wordt in rekening gebracht.

5. Risico en eigendomsoverdracht

Het risico van verlies van en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit heeft genomen. Vanaf dat moment draagt ​​de Klant het risico van verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernietiging van de Producten. Het risico gaat echter over op de Klant bij levering aan de vervoerder, indien deze laatste van de Klant de opdracht heeft gekregen om de Producten te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper is voorgesteld, onverminderd de rechten van de Klant ten aanzien van tegen de vervoerder.

Bij verkoop op afstand gaat de eigendomsoverdracht in op het moment van levering van de bestelde Producten. In geval van verkoop in de fysieke winkels van de Verkoper, blijven de Producten eigendom van de Verkoper tot aan hun volledige betaling. Totdat de Klant de Producten volledig heeft betaald, heeft hij niet het recht om de Producten te vervreemden, te verpanden of anderszins over de Producten te beschikken en heeft de Verkoper het recht om de Producten terug te nemen.

6. Herroepingsrecht

Al onze producten, zelfs gepresenteerd in de rubriek "Collecties", worden op maat gemaakt in onze werkplaatsen. Het herroepingsrecht is dan ook uitgesloten voor al onze producten. Dit betekent dat u bestelde en ontvangen producten die onder deze uitsluiting vallen niet aan ons kunt retourneren.

7. Productinformatie

De verstrekte informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, aanduidingen etc. (op welke wijze dan ook) met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten zijn met maximale nauwkeurigheid gedaan.

De Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af voor druk- of typefouten die voorkomen op de Website, in de nieuwsbrieven of in andere aankondigingen. De Verkoper wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor informatie, advies of technische gegevens verstrekt door leveranciers of producenten met betrekking tot de niet-essentiële kenmerken van de Producten, voor zover toegestaan ​​door de wet.

Elk aanbod dat op de Website, nieuwsbrieven of in andere advertenties wordt weergegeven, is uitsluitend voor informatieve doeleinden en kan op elk moment door de Verkoper worden ingetrokken of gewijzigd.

8. Garantiebepalingen

Op elk Product geldt minimaal de wettelijke garantie voor een periode van twee jaar na levering. De bon (of de factuur) of de afleveringsbon indien de levering op een later tijdstip plaatsvindt, geldt als garantiebewijs en moet kunnen worden voorgelegd om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke regels inzake garantie. Verkoop aan niet-consumenten is uitgesloten van deze wettelijke consumentengarantieregels.

Indien de Klant na de levering een gebrek of een beschadiging vaststelt, moet dit schriftelijk worden gemeld aan de klantendienst per e-mail op het adres contact [at] paradoxe-renovation.be of per post (het adres vindt u aan het einde van de pagina) .

9. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan ​​elke gebeurtenis buiten de wil van de Verkoper, die het geheel of een deel van zijn verplichtingen jegens de Klant onmogelijk maakt om, al dan niet tijdelijk, na te komen, of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet kan worden vereist, ongeacht of deze gebeurtenis al dan niet te voorzien was op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst. Zonder limitatief te zijn wordt in ieder geval onder overmacht verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, overstroming, epidemie, pandemie, stormschade, transportstoring, stagnatie, beperking of stopzetting van leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinerie pech en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, demonstraties van vakbondsorganisaties, overheidsmaatregelen, niet-levering van producten aan Verkoper door derden.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet, worden de leverings- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort voor de duur van deze overmachtsituatie. Dit geldt ook als deze situatie zich voordoet nadat de leveringstermijn reeds is verstreken.

In het geval dat deze overmachtsituatie langer dan acht weken aanhoudt, kunnen beide partijen ervoor kiezen om de verkoopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, behoudens schriftelijke kennisgeving, zonder toepassing van schadevergoeding jegens de Verkoper of de Klant.

Indien zich een geval van overmacht voordoet, is de Verkoper niet verplicht om de niet-toerekenbare en onvoorzienbare aard van de gebeurtenis die de overmacht vormt, te bewijzen.

10. Prijs

Alle prijzen vermeld op de Website, in nieuwsbrieven of in andere mededelingen van Verkoper zijn uitgedrukt in EURO en inclusief BTW maar exclusief verzend-, transactie- en/of servicekosten. Eventuele verzendkosten zijn te allen tijde voor rekening van de Klant.

Tijdens het bestelproces wordt de totale prijs, inclusief kosten en taksen, meegedeeld aan de Klant alvorens hij zijn bestelling bevestigt.

Tenzij anders meegedeeld en onverminderd reeds geplaatste bestellingen, kan de Verkoper de prijzen op elk moment aanpassen.

Productaanbiedingen zijn alleen geldig volgens de voorwaarden en voor de duur van hun weergave op de website, in nieuwsbrieven of in andere aankondigingen van de verkoper.

11. Betaling

De betaling van de Producten geschiedt uitsluitend door middel van de volgende betaalkaarten: VISA/MASTERCARD/BANCONTACT. Bij verkoop van een gepersonaliseerd product geschiedt de betaling via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de offerte.

Een bestelling is pas definitief na ontvangst van een geldige en integrale betaling.

Om een ​​veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verzonden. Je hebt geen speciale software nodig om met SSL te betalen. Houd er rekening mee dat het transactiebedrag direct van uw creditcard wordt afgeschreven op het moment van de transactie.

Als een betaling om welke reden dan ook wordt geannuleerd voordat de levering heeft plaatsgevonden, heeft de verkoper de keuze om de koopovereenkomst al dan niet te beëindigen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de Producten en het voorbereidend ontwerpmateriaal daarvan, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes behoren uitsluitend toe aan Verkoper, zijn eigen licentiegevers of toeleveranciers. Het verkoopcontract vormt geenszins een overdracht aan de Klant van deze exclusieve rechten op de Producten.

De Klant verwerft enkel de gebruiksrechten die hem worden toegekend in overeenstemming met de Algemene Verkoopvoorwaarden. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar aan derden. De verleende gebruiksrechten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik van de Klant, waarbij de Klant niet gemachtigd is om de Producten door te verkopen of anderszins op de markt te brengen.

De Klant zal geen enkele aanduiding betreffende de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper, zijn eigen licentiegevers of zijn leveranciers op de Producten en de verpakking verwijderen of wijzigen.

13. Verwerking van persoonsgegevens

Door het verstrekken van persoonsgegevens aan de Verkoper, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De Klant garandeert dat hij, evenals zijn onderaannemers en desgevallend volgende onderaannemers, natuurlijke personen op de hoogte zullen stellen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden alvorens hun persoonsgegevens aan de Verkoper mee te delen, en dat, waar de wet dit vereist, deze natuurlijke personen hun voorafgaande toestemming.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve het Privacy- en Cookiebeleid te raadplegen verkrijgbaar op onze website .

14. Beperking van aansprakelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, inkomensverlies, gemiste kansen, verlies van gegevens of enige andere gevolgschade). De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de Verkoper is steeds beperkt tot de totale prijs van het verkoopcontract.

Geen enkele bepaling van het verkoopcontract ontslaat de verkoper van aansprakelijkheid in geval van fraude of grove nalatigheid van de kant van de verkoper, of in geval van lichamelijk letsel of overlijden te wijten aan de verkoper.

15. Taal

Het verkoopcontract wordt gesloten in het Frans. De latere gegevensuitwisselingen zullen dus in het Frans plaatsvinden. De Klant kan zich nadien niet beroepen op een gebrek aan kennis van deze taal om de niet-afdwingbaarheid van verkoopcontracten (inclusief de Algemene Verkoopvoorwaarden of delen daarvan) in te roepen.

16. Scheidbaarheid

Het feit dat een deel van een bepaling van het verkoopcontract onwettig, ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is of wordt, impliceert niet de onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van de rest van deze bepaling of de verkoopovereenkomst.

17. Toepasselijk recht

Op deze koopovereenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing.

18. Klachten en geschillen

Natuurlijk hopen we altijd dat al onze klanten tevreden zijn. Mocht u desondanks klachten hebben over onze Producten of diensten, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen er alles aan doen om de klacht binnen vijf dagen na ontvangst af te handelen.

De Klant kan ook gebruik maken van het platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie online is gezet (op het volgende adres https://webgate.ec.europa.eu/odr/) om zijn geschillen met betrekking tot de via de Website aangekochte Producten in der minne te regelen.

KENNISGEVING VAN GEGEVENSVERWERKING

De Verkoper verzamelt persoonsgegevens van natuurlijke personen, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, als verwerkingsverantwoordelijke wanneer u een aankoop doet of een offerte aanvraagt, wanneer u bepaalde informatie opvraagt. Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en de toepasselijke nationale wetgeving. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Privacybeleid op onze website.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

De Concrete Table Co. van Paradoxe
Kalkoven 15,
1820 Steenokkerzeel